راههای ارتباطی با ما

ادرس شرکت

مازندران – آمل بلوار امام رضا رضوان 12 پاساژ داودی پ 74

ادرس استودیو

مازندران – آمل بلوار امام رضا رضوان 12 پاساژ داودی پ 64

پست الکترونیک

info@setupgroup.ir
info@setupdm.com
mikel.amoozad@gmsil.com

شماره های تماس

0911-259-7133
0911-51000-37
0911-51000-38