شما هم اکنون می توانید آنلاین به صندوق خیریه مهدیرجه کمک مالی نمایید .

نکته : مبالغ به تومان است . مبلغ کمک مالی و نام و نام خانوادگی ضروری میباشد . در صورتی که نمیخواهید نام یا شماه تماس را بزنید از کلمه “ناشناس” استفاده نمایید .