هر روز ۵۰۰ تومان صدقه آنلاین بدهید .

لینک زیر را بزنید و حتی بدون نیاز به پر کردن نام و  مشخصات تایید پرداخت را بزنید و ادامه دهید .